Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

OBVEZE ZA IZNAJMLJIVAČE 2020. GODINE

Poštovani iznajmljivači,

u nastavku Vam donosimo popis obveza kojih su se iznajmljivači dužni držati. Napominjemo da nadzor nad navedenim vrši Turistička inspekcija i Carinska uprava. Za eventualna dodatna pitanja obratite se u Ured TZ, kontakt: 021/636 233.

Za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

 

1. RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI

Ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Uredu državne uprave (Splitsko-dalmatinska županija, Služba za gospodarstvo i turizam), Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 27, 21 400 Supetar. Kontakt broj : Iva Mladineo: 021/631-055.

 

2. STANDARDIZIRANA PLOČA

Na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini iznajmljivač treba postaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

– KORDUN MAKETING, Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, tel: 047/645-561,
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

– JAGUAR d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, tel: 021/343-888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr

– BINAR d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, tel 021/344-442, e-mail: binar@st.htnet.hr
TO ROBI, Put Nina 129a, 23000 Zadar, tel: 023/220-665, e-mail: reklame.mikic@gmail.com

– TRAMAX d.o.o. Ul. Hrvatskih Velikana bb, 21400 Supetar , tel: 021 757 666, e-mail: info@tramax.hr

 

3. CJENIK USLUGA

Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu . Cjenik se može izraditi i u vlastitom aranžmanu ali mora sadržavati sve potrebne parametre, mora biti na hrvatskom i najmanje engleskom jeziku, a cijene izražene u kunama (dodatno može biti izražen i u eurima ali nije obvezno). Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih tijela.

 

STAVKE KOJE CJENIK MORA SADRŽAVATI:

 

1. OSNOVNI PODATCI IZNAJMLJIVAČA (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)

2. NAZIV USLUGE (noćenje, noćenje s doručkom)

3. VRSTA NAPLATE (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno…)

4. TERMIN (unijeti sve termine, sezone)

5. CIJENA (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)

6. BORAVIŠNA PRISTOJBA (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)

7. PDV (ako niste u sustavu PDV-a navesti i da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno istaknuti neto cijenu i iznos PDV-a).

 

4. BROJEVI SMJEŠTAJNIH JEDINICA

 

Na ulaznim vratima u smještajnu jedinicu kao i na cjeniku u smještajnoj jednici vidno istaknuti broj iste, sukladno Rješenju o odobrenju za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ako iznajmljivač posjeduje samo jednu smještajnu jedinicu nju je također potrebno označiti brojem 5.

 

5. ZABRANA KONZUMACIJE ALKOHOLA ZA MALOLJETNIKE

 

Iznajmljivač je dužan u smještajnoj jedinici vidno istaknuti oznaku zabrane usluživanja i konzumacije alkoholnih pića i drugih pića i napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina.

 

6. EVAKUACIJSKI PLAN

Od 2016. godine iznajmljivači su dužni u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na unutarnjoj strani ulaznih vrata sobe ili u neposrednoj blizini, što u biti predstavlja tlocrt prostora sa označenim izlaznim vratima.

 

7. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Vidljivo istaknuti Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača. Odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju, godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

 

8. KUTIJA PRVE POMOĆI

 

Iznajmljivači trebaju imati i kutiju prve pomoći (automobilska) dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica (etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).

 

9. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

 

Iznajmljivač je dužan prijaviti svakog gosta u roku 24 sata od njegovog dolaska, te u roku od 24 sata odjaviti njegov boravak isključivo putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju: www.evisitor.hr.

Iznajmljivači trebaju osobno doći u ured TZ po pristupne podatke za sustav eVisitor, uz predočenje rješenja o pružanju usluga, identifikacijskog dokumenta i OIB-a, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe.

Za sve one koji ne posjeduju informatičku opremu za korištenje sustava, u uredu TZ će im biti osiguran terminal za prijavu i odjavu gostiju.

Nije potrebno vršiti prijavu policiji gostiju iz zemalja koje nisu iz EU te građana Lihtenštajna, Norveške, Islanda i Švicarske Konfederacije, već se ona automatski ispunjava, a MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

 

10. POPIS GOSTIJU

Popis gostiju vodi se od 1.1.2016. godine isključivo putem jedinstvenog sustava e-Visitor te nije potrebno Knjigu gostiju u Narodnim novinama. Nakon što ured turističke zajednice zaprimi rješenje o iznajmljivanju novom će obvezniku izdati korisničke podatke za prijavljivanje u sustav (korisničko ime, lozinku i TAN listu). Po korisničke podatke pružatelj usluga smještaja treba doći osobno uz predočenje osobne iskaznice. Knjiga gostiju vodi se u sustavu i nije ju potrebno printati , a svaki je obveznik odgovoran za svoje podatke koje u nju upisuje.

 

11. KNJIGA EVIDENCIJA O PROMETU

Voditi knjigu Evidencija o prometu koja predstavlja evidenciju o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Porezni obveznik je dužan u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Knjiga Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi.

 

12. IZDAVANJE RAČUNA

 

12.1. Gost dolazi preko agencije koja radi u tuđe ime i za tuđi račun
Ovo znači da agencija ili posrednik radi u naše ime i za naš račun. Ovdje određujete cijenu usluge r uračunatom provizijom te naplaćujete čitav iznos. Račun izdajete gostu na njegovo ime i puni iznos usluge. U ugovorenom roku, agencija vama izdaje račun za svoju proviziju na koju Vi obračunavate PDV do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Bez obzira jeste li račun gostu izdali Vi ili agencija u Vaše ime, iznos s računa ćete evidentirati u knjigu Evidencija o prometu te će se kasnije zbrojiti s ostalim primicima navedenim u knjizi EP u svrhu obračuna članarine turističkim agencijama.

 

12.2. Gost dolazi preko agencije koja radi u svoje ime i za tuđi račun
Agencija radi u svoje ime, a za račun iznajmljivača što znači da agencija primjenjuje poseban postupak oporezivanja, odnosno obračunava i plaća PDV. Vi ne plaćate PDV na usluge agencije, niti izdajete račun gostu. Dužni ste izdati račun agenciji za ugovorenu cijenu smještaja.

 

Činjenica da agencija radi za Vaš račun znači da Vi određujete konačnu cijenu smještaja pa ista ne smije biti veća od one navedene u Vašem službenom cijeniku. Agenciji osiguravate popust na cijenu smještaja i taj popust je vaša provizija.

 

12.3. Gost dolazi preko agencije koja radi u svoje ime i za svoj račun

Kao u prethodnom slučaju, agencija koja radi u svoje ime i za svoj račun, obračunava i plaća PDV. Izdaje račun gostu u svoje ime, a Vi izdajete račun agenciji. Agencija Vama isplaćuje iznos kojeg ste s njom ugovorili za uslugu smještaja.

Kada agencija radi za svoj račun smije na ugovorenu cijenu smještaja obračunati proviziju u bilo kojem iznosu. Vas ne zanima krajna cijena za gosta, a na računu kojeg izdajete agenciji najviša cijena, naravno, smije biti samo ona iz vašeg službenog cjenika.

 

13. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

 

Iznajmljivači sa područja općine Milna boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu i to u tri jednaka obroka od kojih prvi dospjeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice su dostupne preko sustava eVisitor.

 

UPLATE IZVRŠITI ISKLJUČIVO U POSLOVNICIMA POŠTE, POSLOVNIH BANAKA , FINE ILI INTERNET BANKARSTVOM.

Turistička pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke pristojbe. IBAN računa, poziv na broj i model naznačeni su na uplatnici.

 

14. GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA

 

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalni porez. Iznos poreza jednak je iznosu boravišne pristojbe uvećan za prirez, međutim plaćanje poreza provodi se kvartalno, odnosno u četiri godišnje rate.

 

15. ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

 

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

 

Smještaj u domaćinstvu
– po krevetu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)45,0030,00
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)80,0060,00

 

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

 

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Godišnji paušalni iznos članarine utvrđen sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

 

Godišnji paušalni iznos članarine iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

 

OBRAZAC TZ KOJI PODNOSE OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, osobe iz stavka 1. ovoga članka, u obrascu iz stavka 1. ovoga članka, iskazuju podatak o ukupno ostvarenom prometu za prethodnu godinu.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje usluge pružaju na različitim mjestima (adresama) u okviru iste jedinice lokalne samouprave i/ili na mjestima u više jedinica lokalne samouprave, uz Obrazac TZ 2 podnose razradu po lokacijama u kojima pružaju usluge.

 

Osoba iz članka 11. stavka 1. Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

 

16. PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ

 

Tko treba zatražiti PDV identifikacijski broj?

 

Građani privatni iznajmljivači koji primaju usluge od poreznih obveznika primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili obavljaju usluge poreznim obveznicima iz drugih država članiuca EU.

 

Tko ne treba zatražiti PDV identifikacijski broj?

 

PDV identifikacijski broj ne trebaju tražiti: – građaniu privatni iznajmljivači koji posluju isključivo sa poreznim obveznicima primjerice putničkim agencijama iz trećih zemalja koje nisu države članice EU – građani privatni iznajmljivači koji isključivo rade sa hrvatskim putničkim agencijama, – građani privatni iznajmljivači koji obavljaju usluge najma smještajnog prostora poreznim obveznicima, odnosno fizičkim osoboma iz drugih država ćlanica EU, jer je mjesto oporezivanja tamo gdje se nalazi nekretnina, a to je RH.

 

Kada treba zatražiti PDV identifikacijski broj?

 

15 dana prije početka primanja usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica EU (kao što je primjerice primanje usluge posredovanja za pronalaženje turista) ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz dreugih država članica EU.

 

Gdje i kako zatražiti PDV identifikacijski broj?

 

Građani privatni iznajmljivač nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu treba podnijeti popunjeni Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac PPDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja s osnove obavljanja ili primanja usluga unutar EU.

 

Turistička zajednica Općine Milna

You don't have permission to register