Instagram
TOP
Image Alt
www.tz-milna.hr

Turistička zajednica

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Milna

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MILNA
RIVA 5 , 21405 MILNA
U Milni 03.05.2022.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Milna raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice općine Milna
(1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine)

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Milna na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od
  dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim prethodno navedenih uvjeta kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 1. Ime i prezime kandidata, OIB,
 2. Adresu,
 3. Broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 4. Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 5. Specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 6. Potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
– životopis;
– presliku osobne iskaznice;
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog
natječajem;

 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Milna na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Potpunom prijavom smatra se prijava sa svim podatcima i prilozima navedenim u cjelovitom tekstu Natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Milna.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za radno mjesto direktora“, na adresu Turistička zajednica općine Milna, Riva 5 , 21405 Milna , preporučenom poštom. Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Milna I na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljvanje.

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu I potpunu prijavu , te ispunjava formalne uvjete natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ( elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Milna.

Predsjednik Turističkog vijeća
Frane Lozić

Post a Comment

You don't have permission to register